Roundtable Discussion: ‘Challenges and Prospects for the Customs Stamps’ Agreement between Kosovo and Serbia: What about tomorrow?’

customs stampsEvent Summary:
On September 15, Group for Legal and Political Studies hosted a panel discussion about the current challenges and prospects of the Customs Stamps Agreement between Kosovo and Serbia and the future implications that might govern its implementation, which began on September 16.  Panelists focused on the policy modalities and tools for the implementation of the Customs’ Agreement, its impact on the current trade relations between Kosovo and Serbia, and its overall impact on Kosovo’s economy. Continue reading “Roundtable Discussion: ‘Challenges and Prospects for the Customs Stamps’ Agreement between Kosovo and Serbia: What about tomorrow?’”

Customs Agreement between Kosovo and Serbia: Challenges and Prospects

Dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë e pason Opinionin Këshillëdhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND), dhe buron konkretisht nga Rezoluta 64/298 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta në fjalë e mirëpret Opinionin e GjND-së për Ligjshmërinë e Pavarësisë së Kosovës, dhe kërkon nga Bashkimi Evropian që të lehtësoj një dialog në mes Kosovës dhe Serbisë.Si rezultat i kësaj, nën kërkesën e BE-së, Kosova dhe Serbia emëruan negociatorët e tyre për të vazhduar më tutje me dialogun në mes tyre. Takimi i parë në mes negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë –përkatësisht znj. Edita Tahiri, zv. Kryeministre e Republikës së Kosovës dhe z. Borislav Stefanovic, shefi i Ekipit Negociator në dialogun me Kosovës –u mbajt më 8-9 Mars 2011, ku të dyja palët shprehen përkushtimin e tyre për të vazhduar dialogun nën tutelën e Bashkimit Evropian.Çështjet e para që u bënë objekt i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë ishin çështja e librave të regjistrave civil, çështja e të dhënave të regjistrave kadastral, si dhe çështjet që u lidhen me tregtinë regjionale në kuptimin e lirisë së lëvizjes së mallrave.You can download this Policy Analysis by clicking here.

Panel Discussion on ‘Where do we stand: Kosovo-Serbia Dialogue in the lights of the ongoing events in the Northern Kosovo’

cagllavice 1Executive Summary: On August 26, Group for Legal and Political Studies hosted a panel discussion about the Kosovo-Serbia Dialogue, in light of the growing tensions in the northern Kosovo. In particular, this panel discussion highlighted the impact of the Kosovo Government’s action (on the 25th of July) to takeover border checkpoints, as well as the challenges and prospects for the dialogue between Kosovo and Serbia. Continue reading “Panel Discussion on ‘Where do we stand: Kosovo-Serbia Dialogue in the lights of the ongoing events in the Northern Kosovo’”